Албаны танилцуулга

Албаны танилцуулга

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн Эс,эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг зохицуулах албаны товч танилцууллага;

Донорын тухай хууль 2018 оны 01 сарын 19-нд шинэчлэгдэн батлагдсан. Уг хуулийн 9 дүгээр зүйлд Монгол улсад эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг зохицуулах алба байна гэж заасны дагуу Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 03 сарын 01 А/70 дугаар, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн Ерөнхий захирлын Б/40 дугаар тушаалаар Эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг зохицуулах алба байгуулагдан 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Манай баг

П.Батчулуун
Албаны дарга
.

Б.Алтантулга
Донорын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Г.Батцэцэг
Эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааны зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн
.

П.Мидриймаа
Нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Батжаргал
Реципиентийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Я.Бадамсүрэн
Донорын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн