Хууль, Эрх Зүй

Хууль, Эрх Зүй

Монгол Улсын Донорын тухай хууль анх 2000 онд батлагдсан. 2012 болон 2018 онуудад шинэчлэгдэн батлагдсан. Эрүүл Мэндийн Хөгжлийн Төвийн Эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг зохицуулах алба 2018 оны 03 дугаар сарын 01-нд байгуулагдаж 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Монгол Улсын Донорын тухай хуульд донорын насны хязгаарыг 25-65 нас гэж заасан байдаг.

Монгол улсын хуулиуд

Донорын тухай хууль

2016 оны 4 сарын 22 өдөр

Гэр бүлийн тухай хууль

2016 оны 4 сарын 22 өдөр

Эрүүл Мэндийн Сайдын баталсан журам, заавар