Донор болох онлайн бүртгэл

Хууль, Эрх Зүй

Монгол Улсын Донорын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь заалт Монгол Улсын 25 насанд хүрсэн иргэн эрхтнээ бусдад шилжүүлэн суулгахыг зөвшөөрсөн шийдвэрээ өөрийн харьяа болон аль ч эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад гарын үсгээр баталгаажуулан өгч, эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ, цахим картад тэмдэглүүлж болно.

Донор болох онлайн бүртгэл

Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/502 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралтын Донорын зөвшөөрлийн хуудас-ДЗМ-1 (Маягт №1)